نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / مشارکت در همایش

مشارکت در همایش

مشارکت واحد خمینی شهر در اجرای همایش ها ی دیگر واحدها

ردیف نام همایش سازمان برگزارکننده تاریخ برگزاری شماره وتاریخ مجوز
۱ همایش روانشناسی واحد نائین ۱۳۸۵ ۹۵۹۵
۱۳۸۵/۰۵/۰۷
۲ همایش پیامبر اعظم شهرضا ۱۳۸۵ ۷۴۸۱م پ
۱۳۸۵/۱۲/۱۵
۳ سیره سیاسی اجتماعی پیامبر اعظم شهرضا ۱۳۸۵  
۴ همایش منطقه ای برق شهر مجلسی ۱۳۸۵  
۵ هملش منطقه ای مهندسی مکانیک شهر مجلسی ۱۳۸۵ ۱۰۹۳۱
۱۳۸۵/۰۵/۲۸
۶ انالیز غیر خطی و بهینه سازی دانشگاه اصفهان اردیبهشت ۱۳۸۶  ۷۳/۱۵۶۸۴۱
۱۳۸۶/۰۶/۱۱
۷ بررسی موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت در ایران واحد دهاقان اسفند ۱۳۸۶ ۷۳/۲۴۱۶۸۶
۱۳۸۶/۰۸/۲۲
۸ نوآوری در فن آوری اطلاعات و ارتباطات واحد مبارکه آبان ۱۳۸۶ ۷۳/۱۸۷۴۵۶
۱۳۸۵/۰۸/۱۰
۹ بهداشت روانی دوران رشد نائین اسفند ۱۳۸۶  ۷۳/۲۲۱۳۵۷
۱۳۸۶/۰۸/۰۲
۱۰ همایش نقش مدیریت اسلامی در اتحاد ملی و انسجام اسلامی واحد دهاقان ۱۳۸۶/۱۲/۱۵ ۷۳/۳۷۸۷۸
۱۱ سومین کنفرانس ملی آسیب شناسی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۷/۰۲/۳۰ ۷۳/۵۷۸۱۲
۱۲ همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری واحد فلاورجان ۱۳۸۷/۱۲/۱۵ ۷۳/۴۲۰۲۸۸
۱۳ روان شناسی و جامعه معاصر واحد نائین اردیبهشت ۱۳۸۸ ۷۳/۷۰۰۶۴
۸۸/۰۳/۰۳
۱۴ عملیات حرارتی شهر مجلسی اردیبهشت ۱۳۸۸ ۷۳/۱۰۱۷۷۷
۸۸/۰۳/۲۶
۱۵ راهکارهای اصلاحی نظام اداری با رویکرد
مدیریت دولت نوین
خوراسگان تیرماه ۱۳۸۹ ۷۳/۲۴۸۳۵۶
۸۹/۰۶/۲۴
۱۶ عملیات حرارتی شهر مجلسی اردیبهشت ۱۳۸۹  ۷۳/۲۴۸۳۵۶
۸۹/۰۶/۲۴
۱۷ همایش فناوری زیستی و جایگاه آن در صنعت واحد فلاورجان اسفندماه ۱۳۸۹ ۷۳/۴۵۵۸۹۷
۸۹/۱۱/۱۷
۱۸ همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی واحد خوراسگان ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ ۷۳/۲۴۰۱۶۳
۹۰/۰۷/۰۶
۱۹ همایش ملی ارتقاء بهره وری در سال جهاد اقتصادی واحد دولت آباد ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ۷۳/۴۰۹۸۹۰
۹۰/۱۱/۰۳
۲۰ همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان واحد فلاورجان ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ ۷۳/۴۳۷۷۵۶
۹۰/۱۱/۲۳
۲۱ همایش بین المللی شهروند مسئول : امربه معروف و نهی از منکر واحد خوراسگان ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ ۷۳/۴۱۴۸۹۱
۹۰/۱۱/۰۸