نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / مشارکت در همایش

مشارکت در همایش

مشارکت واحد خمینی شهر در اجرای همایش ها ی دیگر واحدها

ردیف نام همایش سازمان برگزارکننده تاریخ برگزاری شماره وتاریخ مجوز
۱ همایش روانشناسی واحد نائین ۱۳۸۵ ۹۵۹۵
۱۳۸۵/۰۵/۰۷
۲ همایش سیره سیاسی اجتماعی پیامبر اعظم شهرضا ۱۳۸۵ ۷۴۸۱م پ
۱۳۸۵/۱۲/۱۵
۳ همایش منطقه ای برق شهر مجلسی ۱۳۸۵  
۴ هملش منطقه ای مهندسی مکانیک شهر مجلسی ۱۳۸۵ ۱۰۹۳۱
۱۳۸۵/۰۵/۲۸
۵ انالیز غیر خطی و بهینه سازی دانشگاه اصفهان اردیبهشت ۱۳۸۶  ۷۳/۱۵۶۸۴۱
۱۳۸۶/۰۶/۱۱
۶ بررسی موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت در ایران واحد دهاقان اسفند ۱۳۸۶ ۷۳/۲۴۱۶۸۶
۱۳۸۶/۰۸/۲۲
۷ نوآوری در فن آوری اطلاعات و ارتباطات واحد مبارکه آبان ۱۳۸۶ ۷۳/۱۸۷۴۵۶
۱۳۸۵/۰۸/۱۰
۸ بهداشت روانی دوران رشد نائین اسفند ۱۳۸۶  ۷۳/۲۲۱۳۵۷
۱۳۸۶/۰۸/۰۲
۹ همایش نقش مدیریت اسلامی در اتحاد ملی و انسجام اسلامی واحد دهاقان ۱۳۸۶/۱۲/۱۵ ۷۳/۳۷۸۷۸
۱۰ سومین کنفرانس ملی آسیب شناسی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۷/۰۲/۳۰ ۷۳/۵۷۸۱۲
۱۱ همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری واحد فلاورجان ۱۳۸۷/۱۲/۱۵ ۷۳/۴۲۰۲۸۸
۱۲ روان شناسی و جامعه معاصر واحد نائین اردیبهشت ۱۳۸۸ ۷۳/۷۰۰۶۴
۸۸/۰۳/۰۳
۱۳ عملیات حرارتی شهر مجلسی اردیبهشت ۱۳۸۸ ۷۳/۱۰۱۷۷۷
۸۸/۰۳/۲۶
۱۴ راهکارهای اصلاحی نظام اداری با رویکرد مدیریت دولت نوین خوراسگان تیرماه ۱۳۸۹ ۷۳/۲۴۸۳۵۶
۸۹/۰۶/۲۴
۱۵ عملیات حرارتی شهر مجلسی اردیبهشت ۱۳۸۹  ۷۳/۲۴۸۳۵۶
۸۹/۰۶/۲۴
۱۶ همایش فناوری زیستی و جایگاه آن در صنعت واحد فلاورجان اسفندماه ۱۳۸۹ ۷۳/۴۵۵۸۹۷
۸۹/۱۱/۱۷
۱۷ همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی واحد خوراسگان ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ ۷۳/۲۴۰۱۶۳
۹۰/۰۷/۰۶
۱۸ همایش ملی ارتقاء بهره وری در سال جهاد اقتصادی واحد دولت آباد ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ۷۳/۴۰۹۸۹۰
۹۰/۱۱/۰۳
۱۹ همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان واحد فلاورجان ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ ۷۳/۴۳۷۷۵۶
۹۰/۱۱/۲۳
۲۰ همایش بین المللی شهروند مسئول :  امربه معروف و نهی از منکر واحد خوراسگان ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ ۷۳/۴۱۴۸۹۱
۹۰/۱۱/۰۸