نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / آمار کتب موجود در کتابخانه

آمار کتب موجود در کتابخانه

تعداد و نوع کتب موجود در کتابخانه تعداد عنوان کتب تعداد جلد کتب تعداد عنوان تعداد جلد
مرجع غیر مرجع مرجع غیر مرجع مجله و نشریه آبونمان مجله و نشریه آبونمان
فارسی لاتین فارسی لاتین فارسی لاتین فارسی لاتین خارجی داخلی خارجی داخلی
۲۳۵۰ ۱۰۱۵ ۴۶۵۱۴ ۱۰۴۷۰ ۵۳۴۰ ۱۹۰۵ ۱۱۲۷۲۷ ۱۱۴۷۷ ۵۵ ۷۰۵ ۴۹۹ ۴۷۶۶
جمع ۳۳۶۵ ۵۶۹۸۴ ۷۲۴۵ ۱۲۴۲۰۴ ۷۶۰ ۵۲۶۵
۶۰۳۴۹ ۱۳۱۴۴۹ ۷۶۰ ۵۲۶۵