نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / آمار کتب موجود در کتابخانه

آمار کتب موجود در کتابخانه

تعداد و نوع کتب موجود در کتابخانه تعداد عنوان کتب تعداد جلد کتب تعداد عنوان تعداد جلد
مرجع غیر مرجع مرجع غیر مرجع مجله و نشریه آبونمان مجله و نشریه آبونمان
فارسی لاتین فارسی لاتین فارسی لاتین فارسی لاتین خارجی داخلی خارجی داخلی
۲.۳۵۰ ۱.۰۱۵ ۴۷.۹۷۴ ۱۰.۴۷۰ ۵.۳۴۰ ۱.۹۰۵ ۱۱۵.۸۸۷ ۱۱.۴۷۷ ۵۵ ۷۰۵ ۴۹۹ ۴.۷۶۶
جمع ۳.۳۶۵ ۵۸.۴۴۴ ۷.۲۴۵ ۱۲۷.۳۶۴ ۷۶۰ ۵.۲۶۵
۶۱.۸۰۹ ۱۳۴.۶۰۹ ۷۶۰ ۵.۲۶۵