نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / آیین نامه های پژوهشی تحصیلات تکمیلی

آیین نامه های پژوهشی تحصیلات تکمیلی

حق الزحمه استادان داور،راهنما و مشاورپایان نامه ها۲۲/۱۰/۹۲
تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی۲۶/۱۱/۹۲
اخذ مجوز از دانشگاه مبداء برای اعضاء هیئت علمی۱۷/۱۲/۹۲
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها۱۵/۲/۹۳
حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد۲۵/۱/۹۳