نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / آیین نامه های پژوهشی تحصیلات تکمیلی

آیین نامه های پژوهشی تحصیلات تکمیلی

حق الزحمه استادان داور،راهنما و مشاورپایان نامه ها ۹۲/۱۰/۲۲
تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی ۹۲/۱۱/۲۶
اخذ مجوز از دانشگاه مبداء برای اعضاء هیئت علمی ۹۲/۱۲/۱۷
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها ۹۳/۰۲/۱۵
حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد ۹۳/۰۱/۲۵