تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۹:۰۶ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۶
Language : FA |
خانه / طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی

دستورالعمل نگارش وتدوین گزارش نهایی طرحهای پژوهشی ۹۳/۴/۲۴
آئین نامه جدید طرح پژوهشی مرداد۹۴
حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی۹۲/۱۰/۳۰
منشور اخلاق پژوهش
سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های پژوهشی
فرم صفر طرح پژوهشی (پروپوزال)
بخشنامه جدیددر خصوص مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی: تاریخ۹۱/۰۹/۲۰
بخشنامه سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های پژوهشی
فرم تعهدمجری جهت ارائه مقاله چاپ شده طرح
بخشنامه طرح‌های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ۲/۱
بخشنامه طرح‌های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ۲/۲
فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح تحقیقاتی (توسط داور یا ناظر طرح تکمیل گردد)
فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی (توسط داور یا ناظر طرح تکمیل گردد)
شناسنامه طرح پژوهشی( فرم الف)
خلاصه وضعیت طرح پژوهشی ( فرم ب)
قرارداداجرای طرح پژوهشی
جدول تعهدات مجری بر اساس رویکرد و بودجه طرحهای پژوهشی
دستورالعمل نحوه پرداخت حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی
فرم تعهد مجری نسبت به چاپ مقاله مستخرج از طرح