نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / تشویق مقالات

تشویق مقالات

پایگاههای معتبر برای بررسی اعتبار مجلات۹۵/۴/۲۸
لیست مقالات نمایه شده درپایگاه EBSCO
آدرس نویسی صحیح برای مقالات و همایشها
بخشنامه به روز رسانی فهرست نشریات نامعتبرمورخ ۹۴/۴/۸
بخشنامه حذف حداقل انتظارات از اعضای هیئت علمی در تشویق مقالات۹۲/۵/۲۴
لیست مجلات نمایه شده در پایگاه scopus۲۰۱۴ مورخ۹۴/۶/۲۴
لیست مجلات دارای اعتبار تیرماه ۹۴مورخ۹۴/۶/۲۴
فرم ارزشیابی مقالات چاپ شده ( جهت تشویق مالی)و فرم تعهد نامه انتشارمقاله علمی
JRK-MIF۲۰۱۵
JRK۲۰۱۴مورخ ۹۴/۶/۲۴
JCR۲۰۱۳
JCR۲۰۱۴ مورخ۹۴/۶/۲۴
JCR ۲۰۱۵
بخشنامه و فهرست نشریات بی اعتبار تاشهریور ۹۴
فهرست نشریات بی اعتبار تا خرداد ۹۵
فهرست مجلات و وب سایتهای نامعتبر و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی آذر ۹۵
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آذر ۹۵
فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری آذر ۹۵
فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی-اسفند ماه ۹۴
فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی خرداد ۹۵
جزوه آموزشی نحوه تشخیص مجلات جعلی و بی اعتبار
شیوه نامه تشویق مقالات(بخشنامه شماره ۳۵۲۶۷۶/۸۷ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲)
متمم بخش نامه تشویق مقالات (۱)
بخشنامه تشویق مقالات وآدرس دهی متمم(۲)
بخشنامه امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی-۹۴/۹/۱۸